اعضای تیم

  • محترم حبیب الله محبوب

    عضو هیئت مدیره اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان و رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران ولایت تخار