جزیات تیم ما

در مورد تیم ما بشتر بخوانید

محترم شیرین آغا سخی


محترم شیرین آغا سخی

عضو هیئت مدیره اتاق و معاون پالیسی اتاق پیشه وران و دکاندران افغانستان