جزیات تیم ما

در مورد تیم ما بشتر بخوانید

محترم محمد حسن سپاهی


محترم محمد حسن سپاهی

رئیس پیشین اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان