نمایندگی ها

اتاق های نمایندگی در ولایات

اتاق هرات


اتاق هرات

معلومات مختصر راجع به اتاق پیشه وران و دکانداران ولایت هرات