نمایندگی ها

اتاق های نمایندگی در ولایات

اتاق بلخ


اتاق بلخ

معلومات مختصر راجع به اتاق پیشه وران و دکانداران ولایت بلخ