عضویت

انواع عضویت در اتاق پیشه وران و دکاندارن افغانستان

عضویت طلایی


( عضویت طلایی): این کتگوری از اعضای اتاق دارنده کارت عضویت طلایی است که سالانه فیس آن 10000 افغانی میباشد و علاوه بر خدماتی که برای کتگوری اول عضویت عادی و کتگوری دوم عضویت نقره یی ارائه میگردند خدمات آنی نیز برای شان پیشکش میگردد. 1. معرفی و سفارش کتبی این گروه از اعضا غرض اخذ ویزه به سفارتخانه ها 2. زمینه سازی اشتراک این گروه از اعضا به کنفرانس ها و نمایشگاهای تجارتی توسط اتاق. 3. معرفی این گروه از اعضا به کنفرانس ها سیمینار ها سمپوزیم و نمایشگاهای تجارتی که توسط نهاد های ذیربط ملی و بینالمللی سازماندهی میگردد. 4. تکثیر معلومات داوطلبی ها برای این گروه از اعضا از طریق ایمیل و دسترس آنها به اوراق داوطلبی ها و مزایده ها از طریق ویبسایت با داشتن اسم کاربردی یا یوزر نیم و اسم رمز یا پسورد. 5. دسترسی این گروه از اعضا به معلومات تجارتی ، سرمایه گزاری و صنعتی. 6. ارسال سافت خبر نامه ماهوار اتاق به صورت متواتر به این گروه از اعضا از طریق ایمیل 7. معرفی و سفارش کتبی این گروه از اعضا به بانک های دولتی و شخصی مراجع قرضه دهنده و سایر شرکت های مالی برای اخذ قرضه 8. ارائه 25 فیصدتخفیف در نشر اعلانات تجارتی این گروه از اعضا در مجله ماهوار اتاق پیشه وران و دکاندارن افغانستان. 9. صدور کارت (b) وسایط نقلیه اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان برای این گروه از اعضا . 10. ارائه خدمات حقوقی و میانجیگری و حکمیت برای این گروه از اعضا. 11. تدویر برنامه ها و گرد همایی های ویژه به منظور تامین ارتباطات تجارتی و آشنایی بهتر این گروه از اعضا با نماینده گان جامعه جهانی، اعضای عالی رتبه دولتی و فعالین سکتور خصوصی. 12. صدور کارت عضویت طلایی برای این گروه از اعضای اتاق.

Download File