عضویت

انواع عضویت در اتاق پیشه وران و دکاندارن افغانستان

عضویت پلاتینیوم


(عضویت پلاتینیوم): این کتگوری از اعضا اتاق دارنده کارت عضویت پلاتینیوم است که سالانه فیس آن (30000) افغانی میباشد و علاوه بر خدماتیکه برای کتگوری اول (عضویت عادی)، کتگوری دوم(عضویت تقره یی) و کتگوری سوم (عضویت طلایی) ارائه میگردند، خدمات آتی نیز برای شان پیشکش می شود. 1. ارسال مجله اتاق به دفاتر این گروه از اعضا به صورت متواتر. 2. ارائه 50% تخفیف در نشر اعلانات تجارتی ای گروه از اعضا در مجله ماهوار اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان. 3. رایگان به دسترس قرار دادن صالون کنفرانس ها و تریننگ سنتر اتاق به این گروه از اعضا. 4. برگزاری مجالس تجارتی رسمی با هیئت های خارجی و ملاقات های یک به یک این گروه با اعضای آنها. 5. لینک نمودن ویبسایت شرکت این گروه از اعضا به ویبسایت اتاق و ارائه خدمات بازاریابی از طریق ویبسایت اتاق با کذاشتن لوگو ها و معلومات شرکت شان به صحفه ویبسایت اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان 6. صدور کارت ( (A وسایط نقلیه اتاق پیشه وران و دکانداران برای این گروه. 7. صدور کارت خاص دعوت برای کتگوری از اعضای اتاق در مجلس خاص و در سایر کنفرانس های اتاق . 8. اشتراک این گروه از اعضا در مجالس خاص اتاق با رئیس دولت جمهوری اسلامی افغانستان و معاونین شان. 9. صدور کارت عضویت پلاتینیوم به این کتگوری از اعضای اتاق.

Download File