عضویت

انواع عضویت در اتاق پیشه وران و دکاندارن افغانستان

عضویت افتخاری


(عضویت افتخاری): این عضویت به اساس فیصله هیئت مدیره مرکزی اتاق برای اشخاص خاص (نخبه) بطور رایگان بدون حق رای تفویض میگردد. برای دریافت فورم عضویت روی گزینه داونلود کلیک نمایید

Download File