عضویت

انواع عضویت در اتاق پیشه وران و دکاندارن افغانستان

مزایای عضویت


مزایای عضویت: اتاق نظر به نوع عضویت خدماتی مختلفی را به اعضای خود ارائه مینماید ودر آینده مصمم است تا خدماتی بیشتر را نیز به اعضای خویش ارائه کند. 1. حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در ارگانهای اتاق و شوراهای صنف. 2. سهم گیری در مباحثات و ارائه پیشنهادات در جهت بهبود کار و فعالیت اتاق درتمام سطوح. 3. عضویت فوند تعاونی اتاق و استفاده از مساعدت ها بر طبق طرزالعمل مربوط. 4. استفاده از خدمات و تسهیلاتیکه از طرف اتاق در زمینه های تولیدی، تخنیکی، فرهنگی و امسال آن مطابق به نورم معین فراهم میگردد پزیرش عضویت به دو شکل میباشد: 1-عضویت جمعی: اتحادیه ها، انجمن ها، شورا ها، کوپراتیف های پیشه وری، صنفی، دکاندارای و خدماتی مکلف به پرداخت حق العضویت معین یعنی 20% عواید حق العضویت به اتاق میباشند. و در صورت پرداخت پول فوق الذکر هیئت مدیره شان در پروسه انتخابات اشتراک کرده میتوانند. 1. رئیس صنف که کارت عضویت عادی را دارد از امتیازات کارت طلایی نیز برخوردار است 2. صنوف پیشه وری مطابق این طرزالعمل اسناد کارت عضویت اعضا را طی مراحل و غرض تسریع پروسه توزیع کارت، شخص رئیس صنف به دفتر اتاق کابل ، ولایتی و ولسوالی مراجعه نموده و بعد از تصفیه پول قیمت کارت به حساب بانکی مرکزی، کارت های دلخواه شانرا از دفتر بدست آورد، مبلغ 20% پول تحویل شده غرض پرداخت مصارف صنف مذکور به رئیس آن صنف برویت سند مسترد میگردد. 3. اعضای صنف که کارت عضویت اتاق را بدست داشته باشند مطابق اساسنامه اتاق در پروسه رای دهی انتخاب هیئت مدیره اتاق مربوط اشتراک کرده میتوانند. 2- عضویت انفرادی: کتگوری عضویت های انفرادی و خدمات قابل ارائه اتاق پیشه وران ودکانداران افغانستان قرار ذیل است:

Download File