عضویت

انواع عضویت در اتاق پیشه وران و دکاندارن افغانستان

عضویت نقره یی


( عضویت نقره یی): این کتگوری از اعضای اتاق دارنده کارت عضویت نقره یی است که سالانه فیس آن 5000 افغانی میباشد. علاوه بر خدماتیکه برای کتگوری اول (عضویت عادی) ارائه میگردد خدمات آتی نیز برای شان پیش کش میگردد. 1. مدافعه از اعضا از طریق صدور مکاتیب به ادارات دولتی و نهاد های زیربط به منظور حل مشکلات شان . 2. راهنمایی و مشاوره توسط کمیته های کاری و دیپارتمنت های مختلفه اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان . 3. معرفی و سفارش کتبی این گروه از اعضا غرض اخذ ویزه های تجارتی به سفارتخانه ها ( سال دو مرتبه). 4. صدور سفارشنامه ها از عضویت متقاضی غرض تصریح پروسه طی مراحل اجازه فعالیت و جواز صنفی شان. 5. ثبت معلومات دستگاه های پیشه وری در دیتابیس اتاق بصورت طبقه بندی شده و الفبائی. 6. ارائه 15 فیصد تخفیف در نشر اعلانات تجارتی این گروه از اعضا در مجله ماهوار اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان. 7. صدور کارت ( ( cوسایط نقلیه اتاق پیشه وران و دکاندارن افغانستان برای این گروه از اعضا. 8. صدور کارت عضویت نقره یی به این گروه از اعضای اتاق 9. دسترسی این گروه از اعضا به منابع پولی و قرضه با تخفیف تکتانه(ربح) و شرایط سهل از طریق بانک های خصوصی به مراجع قرضه دهنده به همکاری اتاق . 10. نشر معلومات( پروفایل) این گروه از اعضا در فارمت ترتیب شده ای دیپارتمنت، روابط اعضا در ویبسایت اتاق.

Download File