رویداد ها

همه رویداد ها را در اینجا بخوانید

 • توزیع تصدیقنامه های دور یازدهم کورس تخصصی آرایش دایم!

  توزیع تصدیقنامه های دور یازدهم کورس تخصصی آرایش دایم! .......................................................................................................................................................................................... بتاریخ 12/11/1399 محفلی غرض توزیع تصدیق نامه های دور یازدهم کورس تخصصی آرایش دایم به اشتراک ده¬ها تن از اشتراک کنندگان کورس متذکره در مرکز آموزشهای فنی و حرفوی دایر گردید. در آغاز محترم عبدلطیف صالحی رئیس تشکیلات و امور فرهنگی اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان بعد ازتبریک گفتن فراغت آنها افزود، جای افتخار است که امروز با سپری نمودن یک دوره اختصاصی بخاطر بلند بردن مهارت های مسلکی و بهداشتی چیز های خوب از استادان خویش آموخته اید از شما خواهش میشود در جریان کار با شهروندان نورمهای بهداشتی و عدالت را رعایت نمایید. از خدمات محترمه استاد ربابه حسینی ، فریبا جان رحیمی ، میلاد نسیمی، اوشکا سپاهی و سایرین که زحمات فراوان را درین رابطه انجام داده اند به قدردانی یاد نموده و برای شاگردان آرزوی موفقیت های بیشتر و بیشتر در تمام عرصه های زندگی نمودند. در ادامه محترم اوشکا سپاهی آمر نشرات و مرکز آموزشی اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان سپری نمودن کورس را برای اشتراک کننده گان تبریک گفته از آنها خواست با بلند بردن ظرفیت کاری شان هم اقتصاد خود را بهتر ساخته و هم خدمات مسلکی را برای شهروندان ارئه نمایند، همواره در سدد ارتقاء مهارت های شان از هر طریق ممکن باشند. همچنان از خدمات فریبا رحیمی سوپر وایزر صنف ها، میلاد نسیمی مدیر مرکز آموزشی و ربابه حسینی به نیکویی یاد آوری نموده، بعد از آن تصدیق نامه ها توسط عبدالطیف صالحی و محترمه ربابه حسینی به فارغین کورس متذکره توزیع گردید که با کف زدن از آن استقبال شد. بعد از آن محترمه ربابه حسینی استاد این دوره آموزشی، تکمیل نمودن کورس را برای اشتراک کننده گان تبریک گفته از آنها خواست آنچه را در جریان کورس آموخته اند استفاده نمایید و با دسترسی به آموزش های جدید سطح آگاهی خویش را بلند ببرید . در اخیر شاگردان از اعضای کورس، استادان و مسؤلین آموزش های فنی و حرفوی پیشه وران و رهبری اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان که غرض بلند بردن مهارت های بهداشتی و مسلکی زحمات فراوان کشیده اند به قدردانی یاد آوری و اظهار سپاس نمودند و خواهان تدویر همچو کورس ها گردیدند که مطابق نیاز زمان باشد. محفل با صرف عصریه خاتمه یافت. آمریت نشرات مؤرخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

 • توزیع تصدیقنامه های دور یازدهم کورس تخصصی آرایش دایم!

  توزیع تصدیقنامه های دور یازدهم کورس تخصصی آرایش دایم! .......................................................................................................................................................................................... بتاریخ 12/11/1399 محفلی غرض توزیع تصدیق نامه های دور یازدهم کورس تخصصی آرایش دایم به اشتراک ده¬ها تن از اشتراک کنندگان کورس متذکره در مرکز آموزشهای فنی و حرفوی دایر گردید. در آغاز محترم عبدلطیف صالحی رئیس تشکیلات و امور فرهنگی اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان بعد ازتبریک گفتن فراغت آنها افزود، جای افتخار است که امروز با سپری نمودن یک دوره اختصاصی بخاطر بلند بردن مهارت های مسلکی و بهداشتی چیز های خوب از استادان خویش آموخته اید از شما خواهش میشود در جریان کار با شهروندان نورمهای بهداشتی و عدالت را رعایت نمایید. از خدمات محترمه استاد ربابه حسینی ، فریبا جان رحیمی ، میلاد نسیمی، اوشکا سپاهی و سایرین که زحمات فراوان را درین رابطه انجام داده اند به قدردانی یاد نموده و برای شاگردان آرزوی موفقیت های بیشتر و بیشتر در تمام عرصه های زندگی نمودند. در ادامه محترم اوشکا سپاهی آمر نشرات و مرکز آموزشی اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان سپری نمودن کورس را برای اشتراک کننده گان تبریک گفته از آنها خواست با بلند بردن ظرفیت کاری شان هم اقتصاد خود را بهتر ساخته و هم خدمات مسلکی را برای شهروندان ارئه نمایند، همواره در سدد ارتقاء مهارت های شان از هر طریق ممکن باشند. همچنان از خدمات فریبا رحیمی سوپر وایزر صنف ها، میلاد نسیمی مدیر مرکز آموزشی و ربابه حسینی به نیکویی یاد آوری نموده، بعد از آن تصدیق نامه ها توسط عبدالطیف صالحی و محترمه ربابه حسینی به فارغین کورس متذکره توزیع گردید که با کف زدن از آن استقبال شد. بعد از آن محترمه ربابه حسینی استاد این دوره آموزشی، تکمیل نمودن کورس را برای اشتراک کننده گان تبریک گفته از آنها خواست آنچه را در جریان کورس آموخته اند استفاده نمایید و با دسترسی به آموزش های جدید سطح آگاهی خویش را بلند ببرید . در اخیر شاگردان از اعضای کورس، استادان و مسؤلین آموزش های فنی و حرفوی پیشه وران و رهبری اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان که غرض بلند بردن مهارت های بهداشتی و مسلکی زحمات فراوان کشیده اند به قدردانی یاد آوری و اظهار سپاس نمودند و خواهان تدویر همچو کورس ها گردیدند که مطابق نیاز زمان باشد. محفل با صرف عصریه خاتمه یافت. آمریت نشرات مؤرخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

 • محفل فراغت شاگردان کورس آموزشهای فنی و حرفوی

  محفل فراغت شاگردان کورس آموزشهای فنی و حرفوی! -------------------------------------------------------------------------------------- بتاریخ 1399/11/22 محفل فراغت بیش از 40 تن شاگردان دوره های آموزشی آرایشگری، ترمیم موبایل و پیرایش مردانه در مقر اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان برگزار گردید. در محفل متذکره محترم نورالحق عمری رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان، عبدالطیف صالحی رئیس تشکیلات و امور فرهنگی ، عبدالسلام رحمانی آمر دفاع از حقوق اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان، صدیق الله قریشی رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران کابل، نمایندگان صنف آرایشگری، همکاران، استادان و شاگردان کورس های آموزش های فنی و حرفوی شرکت ورزیده بودند. محفل با تلاوت چند از کلام الله مجید با صدای دلنشین یک تن از شاگردان این دوره و خوش آمد گوی حضار توسط اوشکا سپاهی آمر نشرات و مرکز آموزشی آغاز گردید. در بخش اول محفل محترم نور الحق عمری طی صحبت مختصری فراغت شاگردان را تبریک گفته افزود " اظهار مسرت مینمایم که بعد از چند ماه تلاش استادان زحمتکش و شما اشتراک کننده گان عزیز توانستیم باز هم تعداد زیادی را بعد از فراگیری آموزش مهارت های مسلکی و حرفوی فارغ بدهیم و تقدیم جامعه نماییم، و از شما میخواهم دو اصل عبارت از انصاف و عدالت را رعایت نماید و از زحمات استادان، اعضای آمریت آموزشهای فنی و حرفوی اظهار سپاس نموده و موفقیت بیشتری از خداوند متعال برای شان آرزو نمود". به تعقیب آن محترم صدیق الله قریشی رئیس اتاق کابل در ضمن ابراز تبریکی پیرامون سهم گیری شاگردان در رشد اقتصاد خانواده و خیر و برکت فعالیت های حلال و کسب مهارت های فنی و حرفوی صحبت نمودن. در ادامه محترم عبدالطیف صالحی نخست فراغت آنها را تبریک گفته افزود آنچه را از استادان خویش آموخته اید در عمل به خدمت شهروندان قرار دهید و در جریان کار با مشتریان برخورد خوب نموده عدالت و انصاف را رعایت نمایید و در ادامه با اشاره به اتاق و مرکز آموزشی پیرامون ارزش مهارت های فنی و حرفوی و همچنان اعتبار اسناد این مرکز مفصلاً صحبت نمودند. بعداً محترمه برشنا نادری رئیسه اتحادیه آرایشگران شهر کابل در مورد طرز برخورد با مشتریان، رعایت نورم های آرایشگری صحبت های مفید داشته و در ختم صحبت ها به نوبه خود این فراغت را برای شاگردان و اتاق پیشه وران تبریک عرض نمودند. و همچنان محترم الحاج غلام دستگیر به نمایندگی از وزارت محترم صحت عامه در کنار اظهار تبریکی از شاگردان خواست تا حفظ الصحه شخصی و محیطی را در کار و فعالیت های شان در نظر بگیرند. در ختم محترم عبدالسلام رحمانی آمر دفاع از حقوق پیشه وران و دکانداران پیرامون پروسه ایجاد فعالیت و در یافت جواز های مورد نیاز و قانونی به شاگردان اگاهی داده و فراغت شان را تبریک گفت. در بخش دوم از زحمات همکاران و استادان در زمینه تبلیغ، جلب، جذب و تدریس شاگردان در مرکز آموزش های فنی و حرفوی توسط محترم نور الحق عمری، صدیق الله قریشی و عبدالطیف صالحی با توزیع تقدیر نامه ها قدر دانی بعمل آمد. در بخش سوم تصدیق نامه های شاگردان با کف زدن های فراوان توسط مقامات اتاق پیشه وران و دکانداران افغاستان یکا یک توزیع گردید. در اخیر یکی از اشتراک کننده گان به نماینده گی از همه شان از خدمات استادان، کارمندان آمریت آموزشهای فنی و حرفوی، مسؤلین اتاق قدردانی، اظهار مسرت و سپاسگذاری نموده و این اموزش ها را یک گام مثبت جهت خود کفا شدن جوانان بخصوص خانمها که با مشکلات زیاد دست به گریبان هستن دانسته در کنار تشویق نمودن خانم ها برای آموزش مهارت ها خواستار کورسهای به سویه بلند تر در آینده گردید. محفل با سرود و شادمانی و صرف عصریه خاتمه یافت. آمریت نشرات، فرهنگی و آموزشی مؤرخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

 • محفل فراغت شاگردان کورس آموزشهای فنی و حرفوی

  محفل فراغت شاگردان کورس آموزشهای فنی و حرفوی! -------------------------------------------------------------------------------------- بتاریخ 1399/11/22 محفل فراغت بیش از 40 تن شاگردان دوره های آموزشی آرایشگری، ترمیم موبایل و پیرایش مردانه در مقر اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان برگزار گردید. در محفل متذکره محترم نورالحق عمری رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان، عبدالطیف صالحی رئیس تشکیلات و امور فرهنگی ، عبدالسلام رحمانی آمر دفاع از حقوق اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان، صدیق الله قریشی رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران کابل، نمایندگان صنف آرایشگری، همکاران، استادان و شاگردان کورس های آموزش های فنی و حرفوی شرکت ورزیده بودند. محفل با تلاوت چند از کلام الله مجید با صدای دلنشین یک تن از شاگردان این دوره و خوش آمد گوی حضار توسط اوشکا سپاهی آمر نشرات و مرکز آموزشی آغاز گردید. در بخش اول محفل محترم نور الحق عمری طی صحبت مختصری فراغت شاگردان را تبریک گفته افزود " اظهار مسرت مینمایم که بعد از چند ماه تلاش استادان زحمتکش و شما اشتراک کننده گان عزیز توانستیم باز هم تعداد زیادی را بعد از فراگیری آموزش مهارت های مسلکی و حرفوی فارغ بدهیم و تقدیم جامعه نماییم، و از شما میخواهم دو اصل عبارت از انصاف و عدالت را رعایت نماید و از زحمات استادان، اعضای آمریت آموزشهای فنی و حرفوی اظهار سپاس نموده و موفقیت بیشتری از خداوند متعال برای شان آرزو نمود". به تعقیب آن محترم صدیق الله قریشی رئیس اتاق کابل در ضمن ابراز تبریکی پیرامون سهم گیری شاگردان در رشد اقتصاد خانواده و خیر و برکت فعالیت های حلال و کسب مهارت های فنی و حرفوی صحبت نمودن. در ادامه محترم عبدالطیف صالحی نخست فراغت آنها را تبریک گفته افزود آنچه را از استادان خویش آموخته اید در عمل به خدمت شهروندان قرار دهید و در جریان کار با مشتریان برخورد خوب نموده عدالت و انصاف را رعایت نمایید و در ادامه با اشاره به اتاق و مرکز آموزشی پیرامون ارزش مهارت های فنی و حرفوی و همچنان اعتبار اسناد این مرکز مفصلاً صحبت نمودند. بعداً محترمه برشنا نادری رئیسه اتحادیه آرایشگران شهر کابل در مورد طرز برخورد با مشتریان، رعایت نورم های آرایشگری صحبت های مفید داشته و در ختم صحبت ها به نوبه خود این فراغت را برای شاگردان و اتاق پیشه وران تبریک عرض نمودند. و همچنان محترم الحاج غلام دستگیر به نمایندگی از وزارت محترم صحت عامه در کنار اظهار تبریکی از شاگردان خواست تا حفظ الصحه شخصی و محیطی را در کار و فعالیت های شان در نظر بگیرند. در ختم محترم عبدالسلام رحمانی آمر دفاع از حقوق پیشه وران و دکانداران پیرامون پروسه ایجاد فعالیت و در یافت جواز های مورد نیاز و قانونی به شاگردان اگاهی داده و فراغت شان را تبریک گفت. در بخش دوم از زحمات همکاران و استادان در زمینه تبلیغ، جلب، جذب و تدریس شاگردان در مرکز آموزش های فنی و حرفوی توسط محترم نور الحق عمری، صدیق الله قریشی و عبدالطیف صالحی با توزیع تقدیر نامه ها قدر دانی بعمل آمد. در بخش سوم تصدیق نامه های شاگردان با کف زدن های فراوان توسط مقامات اتاق پیشه وران و دکانداران افغاستان یکا یک توزیع گردید. در اخیر یکی از اشتراک کننده گان به نماینده گی از همه شان از خدمات استادان، کارمندان آمریت آموزشهای فنی و حرفوی، مسؤلین اتاق قدردانی، اظهار مسرت و سپاسگذاری نموده و این اموزش ها را یک گام مثبت جهت خود کفا شدن جوانان بخصوص خانمها که با مشکلات زیاد دست به گریبان هستن دانسته در کنار تشویق نمودن خانم ها برای آموزش مهارت ها خواستار کورسهای به سویه بلند تر در آینده گردید. محفل با سرود و شادمانی و صرف عصریه خاتمه یافت. آمریت نشرات، فرهنگی و آموزشی مؤرخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

 • بازدید هیئت مختلط اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان و شاروالی کابل از عرضه مواد غذایی در شهر کابل

  ازدید هیئت مختلط اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان و شاروالی کابل از عرضه موادغذایی در شهر کابل. ...................................... مورخ ۱۱ حوت ۱۳۹۹ محترم نورالحق عمری رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان با همراهی جناب شریفی صاحب معین خدمات اجتماعی شاروالی کابل، الهام کبیر سرپرست ریاست تنظیم مارکیت ها و اجمل روفی ریس ناحیه اول از عرضه، کیفیت و وزن ارد و برنج نظارت و بررسی بعمل آوردند. خوشبختانه پیشه وران و دکانداران مربوطه در عرضه مواد متذکره برای شهروندان عزیز کدام مشکل جدی نداشته و از موجودیت مواد بقدر کافی در ذخایر مندوی های شهر اطمینان حاصل گردید.

 • اشتراک محترم عبدالسلام رحمانی به نماینده گی از اتاق پیشه وران در ششمین جلسه گروپ کاری حقوقی پرایسک

  اشتراک محترم عبدالسلام رحمانی به نمایندگی از اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان در ششمین جلسه گروپ کاری حقوقی پرایسک در تالار مجالس وزارت عدلیه که پیرامون کار بالای مسوده های فوانین ضد دامپنگ (قیمت شکنی)، قانون اقدامات ضد سبسایدی، قانون حکمیت تجارتی و قانون سرمایه گزاری خصوصی دایر گردیده بود بعد از ارائه گزارش پیشرفت از کار قوانین ذکر شده مورد تسریع قرار گرفت. و همچنان در مورد تعدیل قانون محیط زیست فیصله بعمل آمد که اداره محیط زیست با وزارت عدلیه، اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان، سکتور خوصوصی و وزارت صنعت و تجارت (ثبت مرکزی و مالکیت فکری) طی 10 روز آینده دیدگاه شان را در مورد تعدیل ماده های مشخص قانون محیط زیست جهت تسهیل در روند ثبت تشبثات با کمیته پرایسک و معاونیت اول ریاست جمهوری شریک نمایند که خوشبختانه اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان نظریات خویش را قبل از قبل ترتیب و به ارگان های ذیربط قبلاً ارائه نموده است. 7 حوت 1399 ریاست تشکیلات و امور فرهنگی

 • پروسه واحد سازی جواز های سکتوری آغاز گردید

  پروسه واحد سازی جواز های سکتوری آغاز گردید. بعد از ظهر روز چهارشنبه 6 حوت سال جاری، به ابتکار کمیته اجرایی پرایسک و ریاست عمومی ثبت مرکزی و ملکیت های فکری وزارت صنعت و تجارت، نخستین جلسه همآهنگی میان نماینده گان با صلاحیت 10 اداره توزیع کننده مجوزهای سکتوری تشبثات جهت توحید جوازها در تالار جلسات قصر گلخانه معاونیت اول ج.ا.ا. دایرگردید. در جلسه عبدالسلام رحمانی به نمایندگی از اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان پیشنهاد نمود تا جهت سرعت بخشیدن و رسیدن به نتیجه مطلوب در نخست ریاست عمومی ثبت مرکزی ملکیت های فکری طی جلسات جداگانه نظریات ارگان های توزیع کنند جواز سکتور خصووصی را جمع و شامل در پروسه سازند و همچنان با شاروالی محترم کابل نیز هماهنگی در مورد تعین مرجع توزیع کننده جواز صنفی دیدار و صحت صورت گیرد. تمامی اشتراک کننده گان با طرح ابتدایی توافق نموده، تعهد سپردند تا بالای ساده سازی پروسه های توزیع مجوزهای سکتوری کار نموده، و وزارت صنعت و تجارت را در فعال سازی مرکز واحد خدمات (One Stop Shop) و پروسه واحد سازی مجوز های سکتوری همکاری می نمایند. 13/12/1399 ریاست تشکیلات و امور فرهنگی.

 • تجلیل از هشتم مارچ روز جهانی زن در اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان

  هشتم مارچ روز جهانی زن در اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان تجلیل گردید. ....................................................... بتاریخ 17/12/1399 طی محفلی با اشتراک محترم نور الحق عمری رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان، صدیق الله قریشی رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران کابل، حاجی نجیب الله رئیس تفتیش، عبدالطیف صالحی رئیس تشکیلات و امور فرهنگی، اوشکا سپاهی آمر نشرات و مرکز آموزشی، مقتصد عبدالتواب سلحشور آمر توسعه اقتصادی اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان، کربلای عبدالله باطوری رئیس اتحادیه کلچه پزان شهرکابل، برشنان نادری رئیسه اتحادیه آرایشگران شهر کابل، نمایندگان زنان و بیشتر از 80 تن از زنان پیشه ور از روز جهانی زن هشتم مارچ طی محفلی در مقر اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان با تقدیر، تحایف و قطع کیک تجلیل بعمل آوردند. در بخش اول: در نخست بعد از خوش آمد گفتن حاضرین، محفل با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید توسط محترم قریشی و پخش سرود ملی آغاز گردید. در بخش دوم: در نخست جناب نورالحق عمری رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان روز جهانی همبستگی زنان را از آدرس این اتاق به تمام زنان زحمت کش و رنجدیده افغانستان بخصوص حاضرین در محفل تبریک و تهنیت عرض نموده به تعقیب ان بالای تاریخچه روز زن صحبت نموده افزودند، نمیتوان در یک روز از زحمات و فدا کاری های زنان قدر دانی نماید چون زنا با نقش های متفاوت یک دختر، یک خواهر، یک مادر و یک زن در اجتماع و خانواده منحیث ستون اصلی آن فعالیت و ایفای نقش مینماید که از همین لحاظ در دین مبین اسلام برای زن جایگاه خاصی داده شده است. رسول اکرم (ص) در زمان رسالت خویش همواره با خانم شان بی بی عایشه صدیقه (رض) در موارد مختلف مشوره مینمودند. بناً ایجاب مینماید تا منحیث یک انسان و مسلمان به حق و حقوق زنان در کانون خانواده و محیط احترام گذاشته و مطابق دین مبین اسلام با زنان رفتار صورت گیرد. به تعقیب آن جناب صدیق الله قریشی رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران کابل با ابراز تبریکی روز زن به حاضرین افزودند 1400 سال قبل الله متعال در کلام گهر بارش در قرآنگریم سوره بنام نسا برای بشریت میفرستند که درس بزرگ برای جامعه انسانی و اسلامی میباشد. پیامبر بزرگ بشریت و جهان اسلام در احادیث شان میفرمایند که " ای امت من دین و اصول دین را از عایشه صدیقه (رض) بیاموزید. زن است که به صحابه کرام درس ادب، انسانیت و زندگی در جامعه را آموخت به ادامه ایشان در مورد نقش زن در اسلام، جامعه و خانواده از دیدگاه دین مبین اسلام مفصلاً صحبت نموده و در ختم یاد آور شدند که خوشبختانه در سال 1279 قانون رفع تبعیض علیه زن تصویب شد و در سال 1281 لازم اجرا گردید که افغانستان یکی از کشورهای امضا کننده در کنار سایر ممالک بود. در ادامه عبدالطیف صالحی رئیس تشکیلات و امور فرهنگی اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان بعد از بیان خوش آمد و تبریکی روز زن به مهمانان در محفل پیرامون تاریخچه هشتم مارچ و نوع برگزاری از این روز در ارگانهای مختلف صحبت نموده افزودند وضعیت زنان در جامعه افغانی اگر بصورت گذرا مورد ارزیابی قرار گیرد باید بعد از کسب استقلال کشور و روی کار آمدن دولت های گوناگون مدرن سعی گردد که بر وضعیت دوران فئودالی و قبیله ای نقطه پایان گذاشته شود. بر همین اساس تلاش گردیده است که زمینه سهم گیری زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مساعد گردد و حق حضور و فعالیت در تمام بخش برایشان داده شود. در ادامه هر یک برشنا نادری رئیسه اتحادیه آرایشگران، خدیجه حسینی به نمایندگی زنان پیشه ور، نجلا کوهستانی از شرکت تولیدات بانو کوهستانی، شاهده جان نماینده آرایشگران ناحیه هفتم شهر کابل و سیما حبیب زاده با ابراز تبریکات خویش به مناسبت روز زن و اشاره به تاریخچه هشتم مارچ، شرایط کنونی زنان و فعالیت های زنان پرداختند و از اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان بخاطر دایر نمودن محفل و تجلیل از این روز را بطور همه ساله تشکری و قدردانی نمودند. در بخش سوم توسط مقامات اتاق پیشه وران به پاس و ارج گذاری مقام والای زن از اشتراک کنندگان با توزیع تقدیر نامه و تحایف سپاس گزاری صورت گرفت. در بخش چهارم محفل با قطع کیک به مناسبت روز جهانی زن که از طرف اتاق پیشه ورن و دکانداران افغانستان تهیه و تدارک دیده بود با سرور و شادمانی در فضای پر از امید و صمیمیت به پایان رسید. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی مورخ 17/12/1398