رویداد ها

همه رویداد ها را در اینجا بخوانید

 • ریس جدید التقرر اتاق پیشه وران و دکانداران کابل طی مراسمی به منسوبین اتاق مذکور معرفی گردید.

  رئیس جدید التقرر اتاق پیشه وران و دکانداران کابل طی مراسمی به منسوبین اتاق مذکور معرفی گردید! محترم انجینر صدیق الله قریشی رئیس جدیدالتقرر اتاق پیشه وران و دکانداران کابل بتاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ طی مراسمی به منسوبین اتاق و مسؤلین اصناف کابل معرفی و بکار آغاز نمود. قابل ذکر است که محترم قریشی در همین روز در جلسه مسؤلین اصناف اتاق کابل در یک انتخابات آزاد و دیموکراتیک باتفاق آرا بحیث رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران کابل انتخاب شدند. رهبری اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان تقرر محترم قریشی را تبریک گفته و برای شان آرزوی موفقیت های بیشتر نمودند، محترم قریشی قبلا سمت عضویت هیئت مدیره اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان را نیز دارا بوده و رئیس صنف خیاطان شهر کابل نیز میباشد. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی مؤرخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

 • رئیس جدیدالتقرر اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان به منسوبین اتاق معرفی گردید

  رئیس جدیدالتقرر اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان به منسوبین اتاق معرفی گردید! بتاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ محترم نورالحق عمری رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان که اخیرا به این سمت انتخاب شده بودند طی مراسمی به منسوبین اتاق مذکور معرفی و در دفتر مربوط بکار آغاز نمود. در این مراسم عده ای از اعضا هیئت مدیره ، رؤساء اصناف کابل، مسؤلین و منسوبین شعبات مرکزی اتاق پیشه وران و دکانداران حضور بهم رسانیده بودند، تقرر محترم عمری را تبریک گفته برایش وعده همکاری نموده و موفقیت های بیشتر را برایشان تمنا نمودند. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی مؤرخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

 • مراسم تبریکی اتحادیه خیاطان به نسبت انتخاب محترم نورالحق عمری و محترم صدیق الله قریشی :

  مراسم تبریکی اتحادیه خیاطان به نسبت انتخاب محترم نورالحق عمری و محترم صدیق الله قریشی : رهبری اتحادیه خیاطان شهر کابل بتاریخ ۱۵جدی ۱۳۹۹ نسبت انتخاب محترم نورالحق عمری بحیث ریس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان و انتخاب محترم صدیق الله قریشی بحیث ریس اتاق پیشه وران و دکانداران کابل مراتب تبریکات خویش را تقدیم نموده ضمن ابراز همکاری خویش با رهبری اتاق ، موفقیتهای بیشتر شانرا آرزو نمودند در مقابل محترم عمری و محترم قریشی از قدر دانی خیاطان مزکور ابراز تشکر و امتنان نموده انها را در جهت رشد و انکشاف فعالیت شان به هدف خدمت به مردم عزیز افغانستان تشویق نمودند . ریاست تشکیلات و امور فرهنگی

 • کلچه پزان شهر کابل تقدیر شدند

  کلچه پزان شهر کابل تقدیر شدند! بتاریخ ۲۱ جدی ۱۳۹۹ بنابر پیشنهاد محترم عبدالله محمدی رئیس اتحادیه کلچه پزان شهر کابل به تعداد ۲۳ تن کلچه پزان شهر بنابر خدمات و زحمات که در عرصه کاری شان تبارز داده و در حفظ محیط زیست و عرضه کلچه و شیرنی باب روشهای بهداشتی را رعایت نموده بودند از جانب محترم نورالحق عمری رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان طی مراسم خاص مورد تقدیر قرار گرفتند. درین مراسم عده ای از رؤسای اصناف کابل و مالکین کارخانه های کلچه پزی حضور داشتند، محترم عمری افزود که پیشه وران بخشی از سکتور خصوصی افغانستان اند که با اهداف خویش مصدر خدمت به هموطنان خود میگردند. رعایت اصول بهداشتی و عرضه مواد تولیدی شان با قیمت مناسب درخور توجه ماست، آرزو داریم کلچه پزان ما رضایت مردم عزیز خویش را حاصل نموده باشند. محترم صدیق الله قریشی رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران کابل و محترم عبدالله محمدی رئیس اتحادیه کلچه پزان کابل نیز بنوبه خویش از خدمات صنف کلچه پزان به نیکویی یاد آوری نموده و موفقیت های بیشتر شانرا از بارگاه ایزد متعال تمنا نمودند. در جریان توزیع تقدیر نامه ها محترم قریشی، محترم عدیل، محترم عبدالله محمدی، اعضای هیئت مدیره اتاق، محترم صالحی، عده ای از اعضا و رؤسای اتاق کابل و پیشه وران بخش تولیدی اشتراک ورزیده بودند. محفل با توزیع تحایف از جانب کلچه پزان به مسؤلین اتاق خاتمه یافت. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی مؤرخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

 • ارائه گذارش از صنف آهنگران شهر کابل

  ارائه گذارش از صنف آهنگران شهر کابل: طبق هدایت محترم نورالحق ”عمری” ریس اتاق پیشه وران و دوکانداران افغانستان باز دید از جریان کار پیشه وران و دوکانداران کشور آغاز یافت، تا باشد بتوانیم مشکلا ت و چالش های فرا راه شان وجود دارد بر ملا ساخته در راستای حل آن اقدام شود. این دیدارها نخست از صنف آهنگران شهر کابل به تاریخ ۱۰/۶/ ۱۳۹۹ آغاز شده و به ادامه آن طبق جدول ازهمه صنوف دیدار خواهد شد. هدف از این دیدار ها پیدا نمودن مشکلات٬ چالش٬ها موانع و هر آنچه که سد را پیشرفت و خود کفایی پیشه واران کشور میباشد. بدین ملحوظ عبدالتواب “سلحشور” آمر خدمات اقتصادی اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان از نواحی مختلف شهر کابل از جمله آهنگران سرای شمالی ناحیه چهارم،آهنگری های مراد خانی ناحیه دوم، کمپنی ناحیه پنجم و آهنگری های قوای مرکز بازدید صورت گرفت. طبق دیدار های جدا گانه از این پیشه وران بعد از سمع مشکلات شان به حل آن پرداخته میشود. مشکلات ایشان نبود مواد خام کافی، عدم عقد قراد داد سکتور های دولتی با این ها، نبود برق کافی، مواد سوخت ارزان٬ نبود مارکیت فروش ... و بسا مشکلات دیگر. از نواحی متذکره ، آهنگران واقع سرای شمالی در یک پراگندگی و بی سرنوشتی تمام به سر میبردند. ریس اتاق پیشه وران و دکاندارن افغانستان بعد از دیدار با این پیشه وران و سمع مشکلات شان در مقر اتاق هدایت فوری در حل مشکلات ایشان فرمود و همچنان افزود که اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان در همه مجالس و نشست ها نهاد های دولتی، خصوصی و نهاد های امداد رسان مشکلات پیشه وران و دوکانداران را اظهار داشته و مدافع حق و حقوق شان میباشد، تا این دم اتاق پیشه وران و دکانداران کشور موفقیت های چشم گیر داشته اما رهبری اتاق و پیشه وران و دکانداران به این ها بسنده نکرده گام های موثر را در تثبیت و دفاع از حقوق این قشر خواهد برداشت. طبق آمار دست داشته در نقاط مختلف شهر کابل بیش از 1500 نفر مشغول پیشه آهنگری هستند، تولیدات شان شامل تیشه، تبر، ساتور، کلنگ، بیل و ده ها نوع تولید دیگر است که نسبت به تولیدات کشور های خارج به مراتب با کیفیت تر میباشند. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی مؤرخ ۱۳۹۹ /۱۰/۲۱

 • تفاهمنامه مشارکت و همکاری بامضا رسید!

  تفاهمنامه مشارکت و همکاری بامضا رسید! بتاریخ ۲۴ جدی ۱۳۹۹ تفاهمنامه مشارکت و همکاری فی مابین اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان و مرکز تجارت بین المللی افغانستان توسط محترمان نورالحق عمری رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان و عبدالقدیر بهمن رئیس اجرائیوی مرکز تجارت جهانی در افغانستان در مرکز تجارت جهانی کابل-افغانستان به امضا رسید. در محفل که به این ارتباط تدویر یافته بود جناب محترم محمد اسماعیل غضنفر رئیس فدراسیون اتاقهای افغانستان، مسؤلین اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان، مسؤلین مرکز تجارت بین المللی افغانستان و مسؤلین سایر اتاقهای افغانستان اشتراک نموده بودند. در آغاز محترم محمد اسمعیل غضنفر پیرامون موضوع صحبت همه جانبه نموده و امضا تفاهمنامه مشارکت و همکاری را یک گام مثبت دانسته و موفقیت طرفین را آرزو نمودند. سپس محترم بهمن و به تعقیب آن محترم عمری هر یک به نمایندگی از بخش مربوط صحبت نموده ابراز همکاری نمودند. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی مؤرخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸

 • ملاقات کاری !

  ملاقات کاری ! بتاریخ ١٣٩٩/١۰/٣۰ محترم نورالحق عمری ریس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان با محترم حاجی احسان الله قدیری ریس اتاق پیشه وران ولایت کنر را که به کابل تشریف اورده بود در مقر اتاق دیدار نمودند. درین دیدار مشکلات اتاق پیشه وران ولایت کنر مورد بحث قرار گرفته , در مورد حل ان تصامیم لازم اتخاذ گردید و وعده همکاری سپرده شد. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی مورخ ١٣٩٩/١١/١

 • اشتراک ریس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان درجلسه کمیته اجراییوی پرایسک تحت

  اشتراک ریس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان درجلسه کمیته اجراییوی پرایسک تحت ریاست جلالتماب امر الله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در قصر گلخانه با حضور وزرای سکتوری کابینه, نمایندگان جامعه بین الملی, روسای اتاقهای پنجگانه, ریس فدراسیون اتاق ها و همکاران گروپ پنجگانه پرایسک دایر گردید. در این جلسه روی مشکلات فراراه سکتور خصوصی و چالش های ناشی از کرونا و سایر مشکلات بحث و تبادل نظر گردید. محترم عمری خواست ها و نظریات پیشه وران و دکانداران افغانستان را مطرح و به بحث سپردند. ریاست عمومی تشکیلات وامور فرهنگی مورخ ١٣٩٩/١١/١