رویداد ها

همه رویداد ها را در اینجا بخوانید

 • عقد سه تفاهمنامه از طرف د افغانستان بانک بمنظور تسهیل روند قرضه دهی سرمایه در گردش برای صنعت کاران، تجار، زارعین، دکانداران و پیشه وران

  عقد سه تفاهمنامه از طرف د افغانستان بانک بمنظور تسهیل روند قرضه دهی سرمایه در گردش برای صنعت کاران، تجار، زارعین، دکانداران و پیشه وران 7 ثور 1400 – د افغانستان بانک بمنظور تسهیل شرایط قرضه دهی از سوی بانکهای تجارتی به صنعت کاران، تشبثات، رشد سکتور زراعت و پیشه وران امروز سه تفاهمنامه جداگانه سه جانبه و چهار جانبه را با اتاق صنایع و معادن افغانستان، اتاق محصولات زراعتی و مالداری، فدراسیون اتاق ها و اتاق پیشه وران و دکانداران و اتحادیه بانک های افغانستان به امضا رسانید. طی این برنامه، ابتدا، محترم اجمل احمدی سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک در زمینه نقش بانک ها در رشد اقتصادی کشور از طریق تسهیل روند قرضه دهی برای سرمایه گذاری ها و راه اندازی تشبثات کوچک و متوسط و توسعه کار و بار و انکشاف صنایع صحبت نموده، از بانکهای تجارتی خواست تا در چوکات قوانین و مقررات مربوط، نقش خود را در توسعه اقتصادی کشور به خوبی ایفا نمایند . سپس محترم محمد اسمعیل غضنفر رییس فدراسیون اتاق های افغانستان از طرح و ابتکار محترم اجمل احمدی سرپرست د افغانستان بانک در زمینه گردهم آوری اتاق ها، زمینه سازی برای رشد و توسعه هر چه بیشتر آنها و تلاش های ایشان در زمینه فراهم آوری سهولت های لازم در جهت رشد و ترقی سکتور خصوصی ابراز امتنان و قدردانی نمود. در قسمت دیگر این برنامه محترم سالم امید رییس اتحادیه بانکهای افغانستان ضمن قدردانی از نقش محترم احمدی در ایجاد هماهنگی و استحکام روابط فی مابین بانکها و سکتور خصوصی کشور افزود که بانکها از سیالیت خوبی برخوردار اند و آماده هر نوع همکاری در راستای قرضه دهی به سکتور خصوصی جهت رشد اقتصادی کشور می باشند. در ادامه، محترم شیرباز کمین زاده رییس عمومی صنایع و معادن افغانستان، محترم خان محمد فروتن رییس عمومی اتاق محصولات زراعتی و مالداری و محترم نورالحق عمری رییس عمومی اتاق پیشه وران و دکانداران از کارکرد های محترم اجمل احمدی در وزارت صنعت و تجارت به خوبی یاد آوری نموده و حضور ایشان را در د افغانستان بانک برای استحکام هر چه بیشتر سکتور بانکی و ایجاد روابط موثر فی مابین بانکها و سکتور خصوصی موثر خوانده و از این روند استقبال نمودند.

 • عقد سه تفاهمنامه از طرف دافغانستان بانک بمنظور تسهیل روند قرضه دهی سرمایه در گردش برای صنعت کاران، تجار، زارعین، دکانداران و پیشه وران!

  عقد سه تفاهمنامه از طرف دافغانستان بانک بمنظور تسهیل روند قرضه دهی سرمایه در گردش برای صنعت کاران، تجار، زارعین، دکانداران و پیشه وران! ..................................................... مورخ 7 ثور 1400 دافغانستان بانک بمنظور تسهیل شرایط قرضه دهی از سوی بانکهای تجارتی به صنعت کاران، تشبثات، سکتور زراعت و پیشه وران سه تفاهمنامه جداگانه سه جانبه و چهار جانبه را با اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان، اتاق صنایع و معادن افغانستان، اتاق محصولات زراعتی و مالداری، فدراسیون اتاق ها و اتحادیه بانک های افغانستان به امضا رسانید. طی این برنامه، ابتدا، محترم اجمل احمدی سرپرست ریاست دافغانستان بانک در زمینه نقش بانک ها در رشد اقتصادی کشور از طریق تسهیل روند قرضه دهی برای سرمایه گذاری ها و راه اندازی تشبثات کوچک و متوسط و توسعه کاروبار و انکشاف صنایع صحبت نموده، از بانکهای تجارتی خواست تا در چوکات قوانین و مقررات مربوط، نقش خود را در توسعه اقتصادی کشور به خوبی ایفا نمایند. سپس محترم محمد اسمعیل غضنفر رییس فدراسیون اتاق های افغانستان، محترم سالم امید رییس اتحادیه بانکهای افغانستان، محترم شیرباز کمین زاده رییس عمومی صنایع و معادن افغانستان، محترم خان محمد فروتن رییس عمومی اتاق محصولات زراعتی و مالداری و در ادامه محترم نورالحق عمری رییس عمومی اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان از طرح و ابتکار محترم اجمل احمدی سرپرست د افغانستان بانک در زمینه گردهم آوری اتاق ها، زمینه سازی برای رشد و توسعه هر چه بیشتر آنها و تلاش های ایشان در زمینه فراهم آوری سهولت های لازم در جهت رشد و ترقی سکتور خصوصی ابراز امتنان و قدردانی نموده و از کارکرد های محترم اجمل احمدی در وزارت صنعت و تجارت به خوبی یاد آوری نموده و حضور ایشان را در دافغانستان بانک برای استحکام هر چه بیشتر سکتور بانکی و ایجاد روابط موثر فی مابین بانکها و سکتور خصوصی موثر خوانده و از این روند استقبال نمودند. اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان امیدوار است تا پیشه وران و دکانداران عزیز از سهولت های موجود استفاده عظمی و موثر نموده و از این طریق کاروبار خود را توسعه دهند. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی

 • تشدید جنگ روانی و تاثیر آن در افزایش فقر‚ بیکاری و بیماری !

  تشدید جنگ روانی و تاثیر آن در افزایش فقر‚ بیکاری و بیماری ! ................................................ در حالیکه به اساس پیشنهادات رهبری اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان غرض حمایت از تولیدات داخلی فرمان ریاست جمهوری در مورد دادن 25 فیصد امتیاز در خریداری ها از تولیدات داخلی صادر گردید‚ موادات 74-75 قانون مالیات تعدیل شد‚ جواز شاروالی ها به سه کتگوری تثبیت شد، مجتمع بوت دوزان ایجاد گردید‚ ویزه کشور ایران برای صدها تن پیشه ور صادر شد‚ نمایشگاه ها در داخل و خارج از کشور تدویر گردید و به همین ترتیب کارهای عمده و مفید صورت گرفته. اما شیوع ویروس کرونا و مداخله کشورهای خارجی در امورات داخلی کشورما‚ گسترش فساد، هشدارهای تهدید آمیز یک عده کشورها که در حال جنگ روانی‚ اقتصادی و بی باور ساختن اذهان به تامین صلح واقعی میباشد. سبب افزایش فقر‚ بیکاری‚ بیماری در کشور گردیده است. عده از رهنماهای معاملات و موتر فروشان میگویند تشدید شدن جنگ روانی سبب شده که مردم حاضر نیستند خانه های رهایشی و موتر مورد ضرورت خویش را خریداری نمایند، عده دیگر از ناحیه فرار سرمایه و مغز ها نیز نگران اند. مختل شدن راهای ترانزیتی، موجودیت اخاذی های غیر رسمی، ورود سیل آسای مواد و اجناس بطور قاچاقی از خارج کشور و گسترش فساد نیز سبب ورشکست شدن ده ها موسسات تولیدی در سکتور خصوصی گردیده است. اکنون وقت آن رسیده است که تمام هموطنان ما از جمله پیشه وران‚ دکانداران، صنعت کاران و سایر مولدین صدای خویش را از طریق وسایل اطلاعات جمعی بر ضد این بازی خطرناک بلند نمایند زیراکه پیامد جنگ فوق الذکر سبب افزایش بحران های بیشتر اقتصادی خواهد شد و ملیون ها تن دیگر را به رنج بیکاری، فقر و بیماری مبتلا خواهد ساخت. (دردمند )

 • تعدیل موادات قانون غرض حمایت از تولیدات داخلی

  تعدیل موادات قانون غرض حمایت از تولیدات داخلی ! ...................................... هفته گذشته حکومت طرح تعدیل موادات قانون حمایت از تولیدات داخلی از جمله سیلوها را به پارلمان ارسال نمود. ازینکه پیشه وران، صنعت کاران و سایر مولدین سالهای سال است که از ناحیه قانون حمایت از تولیدات داخلی که یک عده موادات آن به منافع موالدین نبوده خسارات جبران ناپذیر متقبل شده اند. گرچه درین رابطه چندین پیشنهاد از طریق رهبری اتاق پیشه وران و دکاندران افغانستان به مقامات ذیصلاح رسما پیشنهاد گردیده است. که میتوان از حل مشکلات مارکیت های دولتی از جمله مکروریان ها یاد آوری نمود. حالا که حکومت قانون متذکره را غرض رسیدگی به کمبودی های آن برای تعدیل به پارلمان ارسال نموده است، مشوره و پیشنهاد من به وکلای محترم ملت منحیث یک شهروند و خدمتگار پیشه وران این است که موضوعات ذیل شامل قانون گردد. 1. از تولید و تورید اجناس و مواد کم کیفیت و بی کیفیت در کشور جلوگیری به عمل آید. 2. مالیات، محصولات گمرکی، کرایه های مارکیت های دولتی و خصوصی عادلانه تثبیت گردد. 3. اجازه یافتن پیشه وران و دکانداران در نمایشگاه های خارجی بدون درنظر داشت جواز تجارتی. 4. تمام مواد مورد ضرورت ارگانهای دولتی در قدم اول از تولیدات داخلی خریداری گردد. 5. داوطلبی مارکیت های دولتی و خصوصی صرف یک بار صورت گیرد. 6. غرض جلوگیری از احتکار، انحصار و گران فروشی مبارزه جدی صورت گیرد. 7. حمایت یکسان از سکتور دولتی، مختلط ، خصوصی و کوپراتیفی در عقد قرارداد ها صورت گیرد. ( دردمند )

 • نشست مشورتی رئیس جمهور با هیئت مدیره فدراسیون اتاق های افغانستان!

  نشست مشورتی رئیس جمهور با هیئت مدیره فدراسیون اتاق های افغانستان! شام پنجشنبه 17 ثور 1400 رئیس و هیئت مدیره فدراسیون اتاق های افغانستان با جلالتمآب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در ضیافت افطاری در قصر چهار چنار ارگ ریاست جمهوری اشتراک نمودند، بعد از ادای نماز شام و صرف طعام جلالتمآب رئیس جمهوری مشکلات فدراسیون و اتاق های پنچگانه را استماع نمودند، در این نشست محترم نورالحق عمری رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان و معاون در امور پیشه وری فدراسیون اتاق ها در رابطه به مشکلات پیشه وران و دکانداران همچون معافیت کرایه جایدادهای دولتی در زمان قرنطین، عدم همکاری بعضی شاروالی ها و دخالت در امورات اتاق پیشه وران، تغیر طرزالعمل ایجاد اتحادیه ها، شورا ها و انجمن های مربوط به سکتور اقتصادی، مشکل صنف بوت دوزان شهر کابل و تمدید فیصله شورای عالی اقتصادی در رابطه محصول طلا و طرزالعمل صدور موقت طلا، مشکل صنف میوه خشک فروشان و سایر مشکلات برای محترم رئیس صاحب جمهور بیان نمودند که خوشبختانه جلالتمآب رئیس جمهور هدایات لازم در مورد رفع مشکل و پیشنهادات اتاق پیشه وران و سایر اتاق ها و فدراسیون اتاق های افغانستان صادر نمودن و همچنان جلالتمآب رئیس جمهور مطابق قانون تنظیم امور اتاق ها حمایت شان را از اتاق های سکتوری و فدراسیون ها اعلام نمودند. رهبری اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان از حمایت رئیس صاحب جمهور ابراز خرسندی و امتنان نموده، وعده همکاری دوامدار را با دولت جمهوری اسلامی افغانستان به رئیس صاحب جمهوری اظهار داشتند. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی

 • به احترام عید سعید فطر!

  به احترام عید سعید فطر! .................................. شهروندان از جمله پیشه وران و دکانداران مسولیت دارند که مکلفیت های اخلاقی اسلامی و اجتماعی خویش را به احترام عید سعید فطر ادا نمایند. ازینکه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان نازل و برای مسلمانان شفا، رحمت و هدایت میباشد دریکی از آیات مبارکه آن صلح نیز خیر خوانده شده ترجمه (تمام مومنان جهان باهم برادراند وبین شان صلح کنید) وبه تامین صلح عادلانه نیز تاکید گردیده است. ازین لحاظ تمام مسلمانان از جمله شهروندان، پیشه وران و دکانداران مسئولیت دارند در هر زمان بخصوص به احترام عید سعید فطر غرض رفع کدورت ها، خصومت ها و دعوت به آشتی غرض تامین صلح عادلانه وظایف خویش را انجام دهند. همچنان گران فروشی یک جرم نابخشودنی میباشد. تا جایکه دیده میشود قیمت تمام اجناس از جمله نفت گاز بلند رفته که ده ها ملیون مردم محتاج را به مشکلات مواجه ساخته است، درین رابطه مبارزه جدی را نیز انجام دهند. (دردمند)

 • پیشه وران دکانداران خواهان جذب کمک های منطقه ایی میباشند

  پیشه وران دکانداران خواهان جذب کمک های منطقه ایی میباشند! ............................. بانک توسعه اقتصادی آسیایی در نظر دارد بخاطر توسعه اقتصادی منطقه ایی پروژه های اقتصادی را در افغانستان تطبیق نماید. پیشه وران و دکانداران افغانستان اقدام متذکره را بخاطر رشد و توسعه اقتصادی در همه عرصه ها یک گام ارزنده خوانده از مقامات ذیصلاح از جمله شورای عالی اقتصادی تقاضا مینمایند، بخاطری انجام رقابت سالم در مارکیت های داخل و خارج از کشور اعمار و ایجاد دستگاه های تولیدی و پروسس بخصوص چرم خام، سنگ های قیمتی و زیورات که در داخل ساخته میشود شامل پروژه های متذکره سازند تا ازین بعد پیشه وران غرض پروسس تولیدات خویش به کشورهای خارجی احتیاج نگردند. (دردمند )