جزیات رویداد

در مورد رویداد بشتر بخوانید

از کارمندان اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان تقدیر بعمل آمد

تاریخ برگزاری :    2020-03-01

از کارمندان اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان تقدیر بعمل آمد

از مسؤلین و کارمندان اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان تقدیر بعمل آمد! -------------------------------------------------------------------------------------- بتاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۴ طی محفل از کار و فعالیت کارکنان اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان تقدیر و تشویق بعمل آمد، در آغاز محفل محترم محمد حسن سپاهی رئیس اتاق پیشه وران و دکاندارن افغانستان در مورد ایجاد اتاق پیشه وران افغانستان در تغیر شخصیت حقوقی اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان و صدور حکم شماره 2429 مءرخ ۱۳۹۸/۸/۳ مقام ریاست جمهوری افغانستان به حاضرین روشنی انداخته و از خدمات و زحمات کارکنان و مسؤلین در جریان فعالیتهای اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان قدر دانی نموده، و توجه همه شانرا بخاطر تحقق برنامه های کاری و اهداف اتاق پیشه وران و دکانداران جلب نمودند، افزودند تحقق برنامه های اتاق پیشه وران و دکانداران به کار بیشتر نیاز دارد باید خود را در رابطه آماده سازیم، با تامین روابط وسیع کاری بخاطر بلند بردن سطح آگاهی و کیفیت تولیدات آنها کارهای مناسب را انجام داده تا بتواند در بازار با اجناس و تولیدات خارجی رقابت سالم را انجام دهند. در اخیر برای کارکنان مذکور لوح تقدیر تفویض گردید. مؤرخ 1398/9/17