جزیات رویداد

در مورد رویداد بشتر بخوانید

اتاق پیشه وران و دکانداران ولایت غزنی افتتاح شد!!!

تاریخ برگزاری :    2020-03-01

اتاق پیشه وران و دکانداران ولایت غزنی افتتاح شد!!!

اتاق پیشه وران و دکانداران غزنی افتتاح گردید!!! بتاریخ 1398/12/7 محفلی به اشتراک ده ها تن از اصناف مختلف و عده از رؤسا و نماینده گان محلی ولایت غزنی دایر گردید. محفل با صحبت مختصر محترم غلام سخی جلالی آغاز به ادامه آن اتاق پیشه وران و دکانداران با قطع نوار افتتاح گردید. اشتراک کننده گان افتتاح اتاق پیشه وران و دکانداران یک گام بزرگ بخاطر حمایت