جزیات رویداد

در مورد رویداد بشتر بخوانید

تاق پیشه وران و دکانداران ولایت بلخ افتتاح شد!

تاریخ برگزاری :    2020-03-01

تاق پیشه وران و دکانداران ولایت بلخ افتتاح شد!

اتاق پیشه وران و دکانداران ولایت بلخ افتتاح شد! روزشنبه مورخ 1398/10/7اتاق پیشه وران و دوکانداران ولایت بلخ طی محفل با شکوه با اشتراک محترم غلام عباس ابراهیم زاده وکیل منتخب مردم بلخ در شورای ملی محترم جعفری معاون نائب دوم ولسی جرگه احمدولی سنگر نماینده مقام ولایت بلخ انجنیرمحمدهاشم نماینده مزار شاروالی نماینده مستوفیت. نماینده ریاست کار و امور اجتماعی سپاهی زاده رئیس صنعت و تجارت ولایت بلخ، محمدانور رحیمی معاون نهاد اجتماعی ترکمنهای افغانستان، نماینده ادارات زیربط دولتی و نماینده گان نهادهای اجتماعی ولایت بلخ، بیش از دوصدتن از پیشه وران و دوکانداران ولایت بلخ، روئسای صنوف پیشه وران در صالون کنفرانسهای دانشگاه رهنورد دایر گردیده محترم فتیح محمد شیرزاد حکم مقام عالی ریاست جمهوری که در مورد ایجاد اتاق پیشه وران و اتاق زراعت بود و پیام محمد حسن سپاهی رئیس اتاق پیشه وران و دوکانداران افغانستان را قرائت نمود. سپس محترم غلام عباس ابراهیم زاده وکیل مردم بلخ در ولسی جرگه سخنرانی نموده اظهار داشتن که پیشه وران و دوکانداران بصورت یکپارچه باید بدور اتاق جمع شده با یک قوت متحدانه از حقوق و مدافع شان دفاع نمایند. محترمین احمدولی سنگر، سپاهی زاده ، انجنیر محمدهاشم، محمد انور رحیمی معاون نهار قوم ترکمن های افغانستان و یک شخصیت اجتماعی ولایت بلخ صحبت نمودند محفل بعد از صرف غدای چاشت و قطع نوار توسط ولی سنگر با دعای خیر و فلاح مردم افغانستان و صلح سراسری در کشور خاطمه یافت