جزیات رویداد

در مورد رویداد بشتر بخوانید

جلسه هیئت مدیره دایر گردید!

تاریخ برگزاری :    2020-03-01

جلسه هیئت مدیره دایر گردید!

جلسه هیئت مدیره دایر گردید! ----------------------------------------------------------------------------------- بتاریخ 1398/10/1 جلسه هیت مدیره اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان تحت ریاست محترم محمد حسن سپاهی رئیس این تاق روی آجندا ذیل دایر گردید . 1 : ایجاد و تهیه طرح طرزالعمل ، لوایح ، اساسنامه اتاق و ارتباط کاری با وزارت صنعت و تجارت 2 : بحث در مورد جایداد های منقول و غیر منقول اتحادیه به اتاق و سایر مسایل حقوقی 3 : تصویب تشکیل و بودیجه ۶ ماه اول سال مالی 1399 4 : بحث روی نشان، بیرق و لوگو اتاق 5 : بحث در مورد فورم درخواستی عضویت اتاق و طرزالعمل توزیع کارت ها 6 : مسایل تشکیلاتی 7 : بحث روی لیست معرفی اعضا به فدراسیون اتاقها 8 : تصویب پلان افتتاح دفاتر اتاقها در ولایات در آغاز محترم سپاهی اعضا جلسه را خوش آمدید گفته و آجندا را قرائت نمود بحث پیرامون هر مورد آجندا صورت گرفت در هر قسمت تصامیم لازم اتخاذ شد که طی مصوبه شماره 2 به مراجع ذیربط رسماٌ ارسال میگردد . جلسه ساعت 10 قبل از ظهر بکار آغاز نمود و به حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر اختتام یافت .