اطلاعیه ها

همه اعلانات را در اینجا بخوانید

 • نقش پیشه وران و دکانداران در پروسه صلح!

  نقش پیشه وران و دکانداران در پروسه صلح! -------------------------------------------------------------------------------------------------- بتاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۳ محترم رئیس فدراسیون اتاقها و مسؤلین اتاقهای تجارت و سرمایه گزاری، اتاق تجارت و صنایع زنان، اتاق زراعت و مالداری، اتاق افغان جرمن هر کدام پیرامون نقش سکتور خصوصی در تامین پروسه صلح و بعد از آن نظریات خویش را از طریق ویدیو کنفرانس ابراز نمودند. محترم محمد حسن سپاهی رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان دیدگاه اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان را چنین بیان داشت. دیدگاه اتاق پیشه وران ودکانداران افغانستان درباره پروسه صلح: مقدمه : پیشه وران یک قشر دارای اهمیت اقتصادی واجتماعی درجامعه بوده وبطور گسترده درکلیه ولایت ،شهرها ،و لسوالیها وحتی روستاها حضور داشته وبخش بزرگ از نیازمندی های هموطنان را با تولید انواع کالا اعم از لباس تا مواد خوراکه ووسایل وافزار کار با ارایه خدمات مرفوع میسازد . طبق امار ها درکشور بیش از 500 هزار فعالیتگاه کوچک پیشه وری ودکان موجود است که حدود 1.5 ملیون شغل را ایجاد نموده اند واین سکتور درساختار اقتصادی نقش قابل ملاحظه در عاید ناخالص ملی داشته ویک بستر خوب برای اشتغال افرینی میباشد هرگاه مورد حمایت قرار گیرد ظرفیت بیش از نیم ملیون شغل را درسال دارد . نقش پیشه وران درروند صلح : پیشه وران ودکاندارن به مثابه فعالیت کننده گان اقتصادی مانند سایر بخشهای سکتور خصوصی به فضای امن وصلح ضروت مبرم دارند ، با درنظرداشت گستره فعالیت این بخش از سکتور خصوصی وحضور فزیکی انان در مناطق تحت تسلط دولت وطالبان ، میتوانند دررساندن پیام صلح درهرگوشه وکنار کشور ودربین مردم کارنموده واز پروسه صلح حمایت نمایند . پیشه وران و الحاق مجددد : یکی از سکتورهای که بیشترین ظرفیت برای حذب نیروی کار درپس از صلح وهنگام عودت مهاجرین ، پیوستن افراد جنگو در روند صلح ، عرصه پیشه وری است که هم میتوانند بحیث متشبثین کوچک ویا به شکل کارگر در رشته های مختلف صاحب شغل پایدار گردند .از خدمات هوتلداری ، نانوایی ، بخش های خدمات ساختمانی ، خیاطی ،فلز کاری ونجاری تا بخشهای ترمیم موتر ، موتر سایکل ، یخچال ووسایل برقی ودها پیشه دیگر را اختیار نمایند .البته بدین منظور باید کمک های بلا عوض جهت سرمایه گذاری موجود باشد . هزاران تن از جوانان میتوانند پس از اموزشهای حرفوی ویا سپری نمودن دوره های کاراموزی در دستگاها حرفه ای پیشه وری صاحب کسب وکار شده ووارد بازار کار گردند .که برای تحقق این برنامه به کمک مالی وتخنیکی موسسات بین الملی ضرورت است . پیشنهادات به جامعه جهانی بخصوص ایالات متحده امریکا: برای تطبیق برنامه های اشتغال افرینی وارایه کمک ها ی نقدی جهت سرمایه گزاری اغاز فعالیت باید منابع دراختیار متقاضیان قرارداده داده شود که بهترین شکل ان اختصاص یک مقدار پول جهت تاسیس صندوق وجهی قرضه های بدون سود درنظر گرفته شود . به هدف تطبیق برنامه های اموزش کمک های مالی وتخنیکی برای سکتور پیشه وری فراهم گردد . - دستگاهای پیشه وری ازطریق کمک های مالی تخنیکی ظرفیت سازی شوند تا زمینه اشتغال بیشتر فراهم گردد. - مساله سواد برای افراد که سلاح را کنار گذاشته وبه پروسه صلح وپیدا نمودن شغل میباشند بسیار مهم است یعنی برنامه های سواد اموزی درعرصه پیشه وری یک امر ضروریست که بان توجه گردد.جامعه جهانی از جمله ا یالات متحده امریکا درتحقق اهداف فوق منابع مالی را فراهم سازند. پیشنهادات به دولت وطالبان : - سکتور خصوصی بیش ازهمه متضرر تداوم جنگ اند ، از رکود کاروبار تا تلفات وزیانهای اقتصادی ناشی از جنگ تا اخاذیها ی مسیر شاهراه ها از اموال تجارتی را متحمل میشوند بنا اتش بس فوری بدون قید وشرط بر قرار شود وامنیت راه های مواصلاتی تامین گردد . - از نظام اقتصادی مبتنی براقتصاد بازار با تشویق وانکشاف سکتور خصوصی حمایت شود . - رشد تولیدات داخلی ووتقویت صادرات مورد حمایت قرار گیرد . - توجه به اموزشهای حرفوی وتربیه نیروی کار ماهر باید درالویت باشد توسعه وانکشاف یابد . - عضویت نمایندگان سکتور خصوصی بخصوص پیشه وران در شورای عالی مصالحه وترکیب هیت مذاکره کننده درنظر گرفته شود . اقای الیکس مسول اقتصادی سفارت امریکا حمایتش را از سکتور خصوصی ونقش ان دراقتصاد وایجاد جای کار اعلام نموده ، وعده نمود ارتباط بیشتر باسکتور خصوصی بخصوص روابط سرمایه گذاران افغان و امریکا را تامین کند. بامید صلح عادلانه ،پایدار وبا عزت هیت نمایندگی اتاق پیشه وران ودکانداران افغانستان د رکمیته سکتور خصوصی برای صلح ریاست تشکیلات و امور فرهنگی مؤرخ ۱۳۹۹/۶/۱۵

 • جلسه کمیسیون برگزاری انتخابات دایر گردید

  جلسه کمیسیون برگزاری انتخابات دایر گردید! بتاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۹ جلسه کمیسیون تدویر انتخابات اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان در مقر اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان دایر، چنین فیصله نمود. باساس گزارشات رؤسای اتاق پیشه وران و دکانداران ولایات یک سلسله چالشهای موجود سبب سد راه تدویر انتخابات در چند ماه پیشرو موجود میباشد و تقاضا نموده اند که درین رابطه جلسه رؤسای ولایات هیئت مدیره مرکزی در مرکز دایر و تصامیم لازم را اتخاذ نمایند. بناَ کمیسیون متذکره در جلسه ۱۳۹۹/۶/۲۹ بعد از جرو بحث فیصله نمود بخاطر بحث و توضیح بیشتر طرزالعمل عضویت به اتاق و تدویر انتخابات اتاقها سیمینار آگاهی دهی به اشتراک نماینده گان ادارات سکتوری و مسؤلین اتاق پیشه وران و دکانداران در مرکز دایر گردد. بخاطر سهم گیری فعال در سیمینار فوق از تمام مسؤلین اتاقهای ولایتی خواهشمندیم بتاریخ که بعدا از طریق این صحفه اعلان میگردد به دفتر مرکزی تشریف آورده ، نظریات و پیشنهادات خویش را ارائه نمایند تا تصاممیم لازم در زمینه اتخاذ گردد. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی مؤرخ ۱۳۹۹/۶/۳۰

 • پیام تبریکیه

  هیئت مدیره اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان تفویض لوح تقدیر مشرانو جرگه شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان را که به محترم عبدالودود فیض زاده رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران ولایت هرات بپاس خدمات نیک، صادقانه و تلاش های خستگی ناپذیر شان، تبریک عرض نموده، موفقیت مزید را از خدواند متعال در عرصه کاری شان تمنا مینماید. نورالحق عمری رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان مؤرخ ۱۳۹۹/۹/۱۵

 • اطلاعیه!

  اطلاعیه اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان بمنظور تجلیل شایسته از نوروز و افتتاح بند کمال خان ................................................. به اساس هدایت جلالتماًب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، وزیر صاحب صنعت و تجارت و هدایت رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان بابت عملی نمودن تدابیر لازم بمنظور تجلیل شایسته از نوروز و افتتاح بند کمال خان، شروع از 25 حوت 1399 الی 10 حمل سال 1400 برای 15 روز در نظر گرفته شده است از ریاست های محترم اتاقهای پیشه وران و دکانداران ولایات تقاضا میگردد تا نکات ذیل را عملی نمایند. 1. بالای هر دکان یک بیرق ملی در اهتزاز باشد. 2. ولایات هرات، فراه، کندهار و سایر ولایات درجه اول اقدامات فوق العاده داشته باشد. 3. بلبورد ها که محتویات آن از مرکز بدسترس قرار میگیرد تهیه و در نقاط مزدهم شهر و جاده های عمومی نصب گردد. 4. لوگو جدید بند کمال خان در مکاتیب و اوراق اداری تنظیم گردد. 5. لوگو و نام اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان در تمامی بلبوردها، بنرها و پلاکات های که تهیه میکنید درج باشد. 6. اتاقهای محترم روز سه شنبه 26 حوت تدابیر فوق را در ولایات شان عملی مینماید. 7. برنامه پاکاری شهر و نهالشانی نیز شامل کارهای افتخاری پیشه وران و دکانداران محترم خواهد بود. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی مورخ 19/12/1399

 • قابل توجه

  قابل توجه مکتوب شماره 3676 مورخ 8/10/1399 مدیریت تحریرات ریاست محترم وزارت صنعت و تجارت ج.ا.ا که متن آن در مورد معرفی امضاء محترم نورالحق عمری رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان است، به تمامی ادارات دولتی و خصوصی جمهوری اسلامی افغانستان اخبار گردیده است، که لزوماً در فیسبوک و سایت اتاق غرض آگاهی اعضاء محترم اتاق پیشه وران و علاقمندان بنشر رسید. اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان یگانه مدافع حقوق و همکار ترقی پیشه وران و دکانداران افغانستان بوده از اعتبار لازم برخوردار می باشد. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی 6/12/1399

 • پیام تبریکی به مناسبت ۹ حوت روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان!

  پیام تبریکی به مناسبت ۹ حوت روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان. هیئت رهبری اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان صمیمانه ترین تبریکات و تمنیات نیک خویش را به مناسبت نهم حوت روز ملی نیرو های امنیتی و دفاعی افغانستان و گرامیداشت از فداکاری و جانبازی های افتخار آفرینان و مدافعان وطن و مردم عزیز کشور، حضور جلالتمآب ریس جمهوری اسلامی افغانستان و سر قوماندان اعلی قوای مسلح، معاونین محترم ایشان، اعضای محترم کابینه، مقام وزارت دفاع ملی، مقام محترم وزارت امور داخله، ریاست محترم عمومی امنیت ملی اعم از جنرالان، افسران، بریدملان و سربازان نیروهای دفاعی و امنیتی و کافه ملت عزیز افغانستان تقدیم میدارد. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی مورخ ۹ حوت ۱۳۹۹